Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την μεταβίβαση ενός ακινήτου είναι τα εξής:

  • Τίτλος κτήσης (συμβόλαιο) μαζί με το πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλάκειο και τοπογραφικό αν υπάρχει.    

  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση που το ακίνητο είναι εντός κτηματογραφημένης περιοχής.

  • Φορολογική ενημερότητα του πωλητή (μπορεί να την πάρει ο συμβολαιογράφος από το taxis net,αν όμως ο πωλητής είναι σε ρύθμιση μπορεί να εκδοθεί μόνο από την ΔΟΥ του.)

  • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής ΤΑΠ (εκδίδεται από τον Δήμο εφ όσον του προσκομίσετε τα συμβόλαια με τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ.)

  • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ (εκδίδεται μέσω taxis net)

  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε περιπτώσεις που ο μεταβιβάζων είναι μέλος εταιρείας ή απασχολεί προσωπικό

  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου (ΠΕΑ) από μηχανικό-ενεργειακό επιθεωρητή

  • Βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό περί πολεοδομικής νομιμότητας ή υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 

  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας αν το ακίνητο κτίστηκε μετά τις 14.3.1983 αλλιώς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
         
           Είναι δυνατόν να ζητηθούν και περισσότερα δικαιολογητικά κατά περίπτωση